2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YATAY GEÇİŞ ESASLARI

 

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Üniversitemiz Programlarına kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ile ortak esaslar aşağıya çıkarılmıştır

 

A – KOŞULLAR: 

1-Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.29, 100’lük sistemde en az 60 olması şarttır.

 3- İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4-  Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

5-Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

6-Dörtlü veya yüzlü siteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

7- Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almış olanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

8- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

9-Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.

102018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıt yapan öğrencilerin bir sınıfa intibakı yapılırken toplamda her 34 kredilik muaf ders için bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ve sonrası kayıt yapan öğrenciler ise yeni Yönetmeliğe tabi tutulacaklardır.

 11-  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

12- Üniversitemize yatay geçişle aynı programdan aynı programa gelen öğrenciler, geldiği eşdeğer sınıfa kaydı yapılır. İlgili birim yönetim kurulunca intibak ettirilmeyen dersler alttan ders olarak alınır. Ancak her dönemde alabileceği ders yükü 45 AKTS’den fazla olamaz.

 

 

 

            B- DEĞERLENDİRME:

1Yatay geçişte sıralama yapılırken genel not ortalamasının (100 üzerinden) %50'si ve geldiği kuruma yerleşirken aldığı alan puanının %50'si alınır.

 2-  Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.

3- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asil ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asil adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

 

C-GEREKLİ BELGELER: ( ONLİNE BAŞVURU )

1.       Not belgesi (transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile kayıt tarihini gösteren resmi bir belge (fotokopi veya suret kabul edilmez)

2.       Disiplin cezası almadığına dair belge

3.       ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi ile ÖSYM Yerleştirme Belgesi. ( Yerleşme puanını veya yerleşmek istediği  puanı gösterir belge)

4.       Öğrenci Belgesi. 

5.        Ders İçerikleri

 

NOT: Kazanacak öğrencilerin kayıtları sırasında kendi üniversitelerinden "yatay geçiş yapmasında engel yoktur" belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

NOT 2 : İkinci Öğretimden Normal Öğretime geçiş hakkı kazanan öğrencilerin % 10’luk dilime girdiklerine dair belgeyi kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.( Koşullar Madde-8 )

 

D-BAŞVURU TARİHİ: 

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 24/07/2020 - 14/08/2020 tarihleri arasında Online Kayıt sistemi üzerinden başvuru yapacaktır. Süre içerisinde belgelerini eksik veya hatalı olarak sisteme yükleyen öğrencilerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.

 

24  Temmuz 2020                      Başvuruların Başlaması

14  Ağustos 2020                       Başvuruların Sona Ermesi

19  Ağustos 2020                       Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek

 Öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi                            

21  Ağustos 2020                       Yatay Geçiş Sonuçlarının İnternetten Duyurulması

24-26  Ağustos 2020                  Asil Öğrencilerin Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri

27-28  Ağustos 2020                      Yedek Öğrencilerin Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri

 

 

 

 

 

 

 

 

E-ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ

 

Başvurular www.siirt.edu.tr adresinden Duyurular menüsünden Yatay Geçiş duyurusu tıklandıktan sonra açılacak ekranda YATAY GEÇİŞ ONLINE BAŞVURU linki tıklanarak yapılacak olup, evrakların sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru bilgilerinin yanlış olması veya belgelerin eksik olması durumunda yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Kayıtlar sadece online sistem üzerinden alınacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.


YATAY GEÇİŞ ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

 

      1- Yurt dışından yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.29, 100’lük sistemde en az 60 olması şarttır. Ancak bu döneme mahsus olmak üzere, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler de başvuru yapabilecek olup, ilgili öğrencinin yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibakı, programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılacaktır.

      2- Öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitedeki ders içeriklerini onaylı olarak vermeleri gerekir.

      3- Disiplin cezası alan öğrenciler yurt dışı yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

 

4- Yurtdışına Eğitime başladıkları yıl ÖSYS/YKS sınavına girmiş olmaları gerekir.

 

      5- Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin;

a)                           ÖSYS/YKS kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için aranan başarı sıralamasını sağlaması gerekir.

b)                           Başarı sırası aranmayan programlar için ÖSYS/YKS’ye girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek isteği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

        6- Yurtdışında yükseköğrenime başlayan fakat ÖSYS/YKS puanı olmayan öğrenciler diploma programlarına başvuramazlarAncak, QS ile Times dünya sıralamasında 1000’e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir.

      7- Öğrencinin geçiş yapmak istediği diploma programının başvurulan yıl itibari ile ÖSYS/YKS kılavuzunda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

          8- KKTC' de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, “Yükseköğretim kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre başvuru ve yatay geçiş yapabilecek olup, bu öğrenciler yurt dışı kontenjanı kapsamında değerlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

   Başvuru için gerekli belgeler (Online Başvuru )

      1- Dilekçe (dilekçede hangi yatay geçiş ile başvuru yapıldığı ve başvurulan bölüm/program belirtilecek)

      2- Denklik belgesi (ÖSYM tarafından yerleştirilenler hariç)

      3- Transkript (Not) belgesi (Türkçe)

      4- Öğrenci belgesi ve disiplin cezası alıp almadığına dair belge (Türkçe)

      5- ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.

      6- Onaylı ders içerikleri (Türkçe)

Not:  1. Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Belgeleri eksik olan adayları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

2. Yatay geçiş için yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte başvuru yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİİRT  ÜNİVERSİTESİ

YOPKODU

YOPADI

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Sosyal Bilimler MYO

 

 

109090047

Aşçılık

5

2

1090900048

Çağrı Merkezi Hizmetleri

5

2

109050018

Çocuk Gelişimi

5

2

109070013

Çocuk Gelişimi (İÖ)

5

2

109050327

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

5

2

109070173

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö)

5

2

109050124

Geleneksel El Sanatları

5

2

109050178

İşletme Yönetimi

5

2

109050133

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

5

2

109050257